łatka do pobrania

Google OAuth 2.0 + Google Photo Library API

Google Photo Library API udostępnia Twojej aplikacji możliwość czytania, zapisywania i udostępnia zdjęć i filmów w galerii Google.

API wykorzystuje OAuth 2.0 do obsługi uwierzytelniania i autoryzacji. Twoja aplikacja może poprosić o dostęp do biblioteki Zdjęć Google użytkownika za pośrednictwem różnych zakresów autoryzacji udostępnianych przez interfejs API.

Pierwszym krokiem przy integracji jest założenie konta developerskiego wraz z projektem dla swojej aplikacji do której dodajemy API z których będziemy korzystać w celu wygenerowania klucza klienta i identyfikatora klienta, które umieszczamy w kodzie w miejsca PLACE HERE.


...
gapi.client.init({
        'apiKey': 'PLACE HERE YOUR APIKEY',
        'discoveryDocs': [discoveryUrl],
        'clientId': 'PLACE HERE YOUR CLIENTID',
        'scope': SCOPE
    }).then(function () {
...


Dzięki czemu mamy możliwość autoryzacji użytkowników przez protokół OAuth.

Jeżeli jesteśmy w fazie testów a nasza aplikacja nie przeszła jeszcze weryfikacji przez serwis Google podczas autoryzacji należy zastosować się do zdjęcia poniżej.

Funkcjonalności :

  • autoryzacja użytkownika z Google
  • wyświetlanie zdjęć z galerii użytkownika
  • możliwość wyświetlania zdjęć w trybie osi czasu
  • wyświetlanie zdjęć z wybranego albumu
  • filtrowanie po dacie
  • ograniczenie ilości wyświetlanych zdjęć


Załącznik zawiera przykład wykorzystania pokazany niżej oraz bibliotekę.
Prosty przykład wykorzystania przygotowanej biblioteki dla Google Photo Libery API.

 

Przygotowana biblioteka dla Google Photos Library APIclass GooglePhotosLibraryAPI {
$/*
funkjca listuje zdjecia użytkownika (oś czasu)
parametr pageSize to maksymalna liczba zdjęć zwaracana w odpowiedzi
nextPageToken przyjmuje pusty string kiedy 1 strona
nextPageToken przyjmuje nextPageToken z odpowiedzi aby przejść do kolejnej strony
$*/
listPhotoGoogleApiTimeline (pageSize, nextPageToken, callbackFunction) {
gapi.client.request({
'path': 'https://photoslibrary.googleapis.com/v1/mediaItems',
'params': {
'pageSize': pageSize,
'pageToken': nextPageToken
},
'method': 'GET',
'body':{
'filters': {
'mediaTypeFilter': {
'mediaTypes': ['PHOTO']
}
}
}
}).then(function (resp) {
callbackFunction(resp);
}, function (reason) {
return reason;
});
}

$/*
funkcja listuje albumy użytkownika
parametr pageSize to maksymalna liczba albumów zwaracana w odpowiedzi
$*/
listAlbumsGoogleApi(pageSize, callbackFunction) {
gapi.client.request({
'path': 'https://photoslibrary.googleapis.com/v1/albums',
'params': {
'pageSize': pageSize
},
'method': 'GET'
}).then(function (resp) {
callbackFunction(resp);
}, function (reason) {
return reason;
});
}

$/*
funkjca listuje zdjecia z albumu
parametr pageSize to maksymalna liczba zdjęć zwaracana w odpowiedzi
parametr selectedToken to id albumu który chcemy wylistować
nextPageToken przyjmuje pusty string kiedy 1 strona
nextPageToken przyjmuje nextPageToken z odpowiedzi aby przejść do kolejnej strony
$*/
getSelectedValueListAlbumsGoogleApi (selectedToken, pageSize, nextPageToken, callbackFunction) {
gapi.client.request({
'path': 'https://photoslibrary.googleapis.com/v1/mediaItems:search',
'params': {
'albumId' : selectedToken,
'pageToken': nextPageToken,
'pageSize': pageSize
},
'method': 'POST'
}).then(function (resp) {
callbackFunction(resp);
}, function (reason) {
return reason;
});
}

$/*
funkjca filtruje galerię użytkownika
parametr pageSize to maksymalna liczba zdjęć zwaracana w odpowiedzi
startDay,startMonth,startYear - filtrowanie od
endDay,endMonth,endYear - filtrowanie do
nextPageToken przyjmuje pusty string kiedy 1 strona
nextPageToken przyjmuje nextPageToken z odpowiedzi aby przejść do kolejnej strony
$*/
searchPhotoGoogleApiFromAlbum (startDay, startMonth, startYear, endDay, endMonth, endYear, pageSize, nextPageToken, callbackFunction) {
gapi.client.request({
"path": "https://photoslibrary.googleapis.com/v1/mediaItems:search",
"method": "POST",
"params": {
"pageSize": pageSize,
"pageToken": nextPageToken
},
"body":{
"filters": {
"mediaTypeFilter": {
"mediaTypes": ["PHOTO"]
},
"dateFilter": {
"ranges": [
{
"startDate": {
"day": startDay,
"month": startMonth,
"year": startYear
},
"endDate": {
"day": endDay,
"month": endMonth,
"year": endYear
}
}
]
}
}
}
}).then(function (resp) {
callbackFunction(resp);
}, function (reason) {
return reason;
});
}

}

JavaScript OAuth 2.0function handleClientLoad() {
// Load the API's client and auth2 modules.
// Call the initClient function after the modules load.
gapi.load('client:auth2', initClient);
}

function initClient() {
// Retrieve the discovery document for version 3 of Google Drive API.
// In practice, your app can retrieve one or more discovery documents.
var discoveryUrl = 'https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest';

// Initialize the gapi.client object, which app uses to make API requests.
// Get API key and client ID from API Console.
// 'scope' field specifies space-delimited list of access scopes.
gapi.client.init({
'apiKey': 'PLACE HERE YOUR APIKEY',
'discoveryDocs': [discoveryUrl],
'clientId': 'PLACE HERE YOUR CLIENTID',
'scope': SCOPE
}).then(function () {
GoogleAuth = gapi.auth2.getAuthInstance();
// Listen for sign-in state changes.
GoogleAuth.isSignedIn.listen(updateSigninStatus);
// Handle initial sign-in state. (Determine if user is already signed in.)
var user = GoogleAuth.currentUser.get();
setSigninStatus();
// Call handleAuthClick function when user clicks on
// "Sign In/Authorize" button.
jq('#sign-in-or-out-button').click(function() {
handleAuthClick();
});
jq('#revoke-access-button').click(function() {
revokeAccess();
});
});
}

function handleAuthClick() {
if (GoogleAuth.isSignedIn.get()) {
// User is authorized and has clicked 'Sign out' button.
GoogleAuth.signOut();
} else {
// User is not signed in. Start Google auth flow.
GoogleAuth.signIn();
}
}
function revokeAccess() {
GoogleAuth.disconnect();
}
function setSigninStatus(isSignedIn) {
var user = GoogleAuth.currentUser.get();
var isAuthorized = user.hasGrantedScopes(SCOPE);
if (isAuthorized) {
jq('#sign-in-or-out-button').html('Sign out');
jq('#revoke-access-button').css('display', 'inline-block');
jq('#auth-status').html('You are currently signed in and have granted ' +
'access to this app.');
googlePhotosLibrary.listAlbumsGoogleApi(20,drawMyAlbumDroplist)
googlePhotosLibrary.listPhotoGoogleApiTimeline(10,'', drawMyPicturesTimeline)
} else {
jq('#sign-in-or-out-button').html('Sign In/Authorize');
jq('#revoke-access-button').css('display', 'none');
jq('#auth-status').html('You have not authorized this app or you are ' +
'signed out.');
}
}
function updateSigninStatus(isSignedIn) {
setSigninStatus();
}

JavaScript API$/*
funkcja obrabia odpowiedź i wyświetla zdjęcia na osi czasu
$*/
function drawMyPicturesTimeline(resp){
if(resp.result.nextPageToken){
jq('#nextPagePhotoGoogle').show()
nextPageToken = resp.result.nextPageToken
}else{
jq('#nextPagePhotoGoogle').hide()
nextPageToken = '';
}
for (i=0; i<resp.result.mediaItems.length; i++) {
baseUrl = resp.result.mediaItems[i].baseUrl
filename = resp.result.mediaItems[i].filename
var img = document.createElement('img');
img.height = 250;
img.style = "padding:10px";
img.title = filename;
img.src = baseUrl;
document.getElementById('imagediv').appendChild(img);
}
}
$/*
funkcja obrabia odpowiedź i tworzy dropliste albumów użytkownika
$*/
function drawMyAlbumDroplist(resp){
var div = document.querySelector("#dropListAlbumContainer"),
frag = document.createDocumentFragment(),
select = document.createElement("select");
select.options.add( new Option("Oś czasu",-1) );
for (i=0; i<resp.result.albums.length; i++) {
title = resp.result.albums[i].title;
productUrl = resp.result.albums[i].productUrl;
token = resp.result.albums[i].id;
select.options.add( new Option(title,token) );
}
frag.appendChild(select);
div.appendChild(frag);
}
$/*
funkcja na podstawie input hidden wybiera funkcję,
której ma użyć do wyświetlenia kolejnych zdjęć
$*/
function drawMoreMyPicturesManager(){
if( jq('#status').val() == 0 ) {
googlePhotosLibrary.listPhotoGoogleApiTimeline(10, nextPageToken, drawMyPicturesTimeline)
}else if ( jq('#status').val() == 1) {
googlePhotosLibrary.getSelectedValueListAlbumsGoogleApi(selectedToken, 10, nextPageToken, drawMyPicturesFromAlbum)
}else if ( jq('#status').val() == 2){
googlePhotosLibrary.searchPhotoGoogleApiFromAlbum(startDay, startMonth, startYear, endDay, endMonth, endYear, 10, nextPageToken, drawMyPicturesFromSearchDate)
}
}
$/*
funkcja na podstawie input hidden wybiera funkcję,
której ma użyć do wyświetlenia zdjęć z wybranego albumu
$*/
function drawMyPicturesFromDroplist(){
jq("#imagediv").empty();
nextPageToken='';
selectedToken = jq('#dropListAlbumContainer').find( "select" ).val();
if( selectedToken == -1 ) {
jq('#status').val(0)
googlePhotosLibrary.listPhotoGoogleApiTimeline(10, '', drawMyPicturesTimeline)
}else{
jq('#status').val(1)
googlePhotosLibrary.getSelectedValueListAlbumsGoogleApi(selectedToken, 10, '', drawMyPicturesFromAlbum)
}
}
$/*
funkcja na listuje zdjęcia z wybranego albumu
$*/
function drawMyPicturesFromAlbum(resp){
if(resp.result.nextPageToken){
jq('#nextPagePhotoGoogle').show()
nextPageToken = resp.result.nextPageToken
}else{
jq('#nextPagePhotoGoogle').hide()
nextPageToken = '';
}
for (i=0; i<resp.result.mediaItems.length; i++) {
baseUrl = resp.result.mediaItems[i].baseUrl
filename = resp.result.mediaItems[i].filename
var img = document.createElement('img');
img.height = 250;
img.style = "padding:10px";
img.title = filename;
img.src = baseUrl;
document.getElementById('imagediv').appendChild(img);
}
}
$/*
funkcja na listuje zdjęcia z filtru daty
$*/
function drawMyPicturesFromSearchDate(resp) {
if(!resp.result.mediaItems){
alert("Brak wyników.")
}else{
if(resp.result.nextPageToken){
nextPageToken = resp.result.nextPageToken
jq('#nextPagePhotoGoogle').show()
}else{
nextPageToken = '';
jq('#nextPagePhotoGoogle').hide()
}
for (i=0; i<resp.result.mediaItems.length; i++) {
baseUrl = resp.result.mediaItems[i].baseUrl
filename = resp.result.mediaItems[i].filename
var img = document.createElement('img');
img.height = 250;
img.style = "padding:10px";
img.title = filename;
img.src = baseUrl;
document.getElementById('imagediv').appendChild(img);
}
}
}
$/*
Pobiera dane ustawionej daty do filtrowania,
następnie przekazuje do funkcji wysyłającej zapytanie
$*/
function searchDateManager(){
jq('#status').val(2);
var date = new Date(jq('#startFilterDate').val());
startDay = date.getDate();
startMonth = date.getMonth() + 1;
startYear = date.getFullYear();
date = new Date(jq('#endFilterDate').val());
endDay = date.getDate();
endMonth = date.getMonth() + 1;
endYear = date.getFullYear();
googlePhotosLibrary.searchPhotoGoogleApiFromAlbum(startDay, startMonth, startYear, endDay, endMonth, endYear, 10, '', drawMyPicturesFromSearchDate)
}

HTML<input type="hidden" id="status" value="0"/>
<button id="sign-in-or-out-button" style="margin-left: 25px">Sign In/Authorize</button>
<button id="revoke-access-button" style="display: none; margin-left: 25px">Revoke access</button>
$//container na status OAuth
<div id="auth-status" style="display: inline; padding-left: 25px"></div>
$//container na droplista z albumi
<div id="dropListAlbumContainer" style="display: inline; padding-left: 25px">
<input type="button" id="selectedAlbum" value="Wybierz" onclick="drawMyPicturesFromDroplist()" />
</div>
od:
<input type="date" id="startFilterDate"/>
do:
<input type="date" id="endFilterDate"/>
<input type="button" id="submitDateFilterButton" value="Szukaj" onclick="searchDateManager()">
$//container na zdjeca
<div id="imagediv"></div>
<input type="button" id="nextPagePhotoGoogle" value="Więcej" onclick="drawMoreMyPicturesManager()">
 Powrót